ALGEMENE VOORWAARDEN RELEVIUM

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle producten, diensten en activiteiten van en door Relevium en bijbehorende websites.

DEFINITIES

Relevium
Relevium staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81928289. Bij Relevium horen de volgende websites:
www.relevium.nl

Diensten en activiteiten
Alle huidige en toekomstige (digitale) diensten die Relevium aanbiedt, zoals de website, producten, online lessen, publicaties, workshops, trainingen, offline yoga lessen, yoga coaching en therapie, evenementen en alle online lessen. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met Relevium. 

Gebruiker
Een natuurlijke persoon, rechtspersoon, particulier, organisatie, bedrijf of school die gebruikt maakt van de diensten van Relevium, op welke wijze ook.

Overeenkomst
De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden. 

Website
De website www.relevium.nl beheerd door Relevium.

BEPALINGEN

Content en intellectueel eigendom van de websites

 • Op alle merken, afbeeldingen, tekeningen, logo’s, teksten, commentaren, illustraties, animatieplaatjes, videobeelden, audio opnamen, databestanden, lay-out en domeinnamen van de website en overige diensten van Relevium, rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van Relevium. 
 • Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Relevium, niet toegestaan om (delen van) de website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen. 
 • Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Relevium schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Relevium daardoor of in verband daarmee lijdt. Relevium behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen. 
 • De leerstof van de lessen is afgestemd op eigen gebruik door de gebruiker. Het is gebruikers verboden om het geleerde tijdens de lessen op enigerlei wijze commercieel aan te wenden.


Privacy

 • Relevium zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.


Bepaling online en offline diensten

 • Voor de diensten van Relevium, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden. 
 • Relevium is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met Relevium beëindigen, althans het opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. 
 • Gebruik maken van diensten bij Relevium doet eén ieder op eigen risico.
 • Relevium kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel, allergische reacties of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van video’s, blogs, deelname aan offline cursussen, lessen, workshops, trainingen, yoga coaching en therapie, evenementen en alle abonnementen, producten of andere diensten van Relevium.
 • Relevium kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of materiële schade in en om haar leslocatie en/of tijdens een van de diensten van Relevium.
 • Voor deelname aan activiteiten van Relevium dient de gebruiker in goede fysieke- dan wel mentale gezondheid te verkeren. In geval van twijfel betreft fysieke- en/of mentale gezondheid bij deelname aan activiteiten van Relevium, dient men zich medisch te laten keuren alvorens deel te nemen aan activiteiten van Relevium. Iedere gebruiker draagt zelf verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn. Raadpleeg uw arts of andere behandelaar wanneer er twijfel is over het meedoen van de oefeningen of specifieke houdingen. 
 • Verlies of beschadigingen aan eigendommen van Relevium door toedoen van een gebruiker of bezoeker zullen ten aller tijden verhaald worden op de desbetreffende deelnemer of bezoeker. 
 • Relevium heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot een activiteit te weigeren. 
 • Bij afwezigheid van docenten van Relevium zal worden gezocht naar vervanging of zal de fysieke activiteit verplaatst worden indien mogelijk. Wanneer Relevium genoodzaakt is een evenement of activiteit te annuleren door overmacht, ziekte of anderszins, heeft de deelnemer niet a priori recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft tevens geen recht op aanvullende compensatie of schadevergoeding. Er zal echter wel een oplossing naar redelijkheid worden aangeboden passend binnen de Nederlandse rechtsregels.
 • Relevium heeft te allen tijde het recht om offline cursussen, lessen, workshops, trainingen en andere diensten te annuleren. In geval van annulering door Relevium heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op andere compensatie of schadevergoeding. 
 • Afwezigheid van gebruiker bij een activiteit, les of evenement van Relevium, door welke oorzaak dan ook, ontheft de gebruiker niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde deelnamegeld en schept voor een deelnemer niet het recht op enige vermindering van deelnamegeld.
 • Voor offline diensten geldt dat een inschrijving na aanmelding en betaling definitief is. 
 • Als de deelnemer besluit om de aanmelding van een offline dienst 2 dagen voor aanvang van de dienst te annuleren, krijgt hij/zij het volledige reeds betaalde bedrag teruggestort. Bij annuleren minder dan 2 dagen van te voren, wordt geen terugbetaling gedaan tenzij anders overeengekomen. 
 • Relevium behoudt zich het recht de hoogte van deelnamegeld, uurtarief, abonnementsprijzen, productprijzen en kosten van enig andere dienst aan te passen. 
 • Het is dringend aanbevolen de lessen te volgen in soepel zittende kleding.


Aanvullende bepalingen offline diensten

 • Het is verboden om discriminerende opmerkingen te maken naar medecursisten. Relevium tolereert geen pestgedrag. Dit kan een reden zijn voor Relevium om de relatie met de gebruiker te beëindigen. 
 • De telefoon staat uit of op stil, tenzij anders overeengekomen.
 • Tijdens de offline activiteit dient de gebruiker zich te houden aan de opgegeven regels van de docent.
 • Klachten, blessures of zwangerschap geeft de gebruiker voor aanvang van de les/activiteit aan bij de docent, dit kan ook via mail.
 • Relevium behoudt zich het recht een lesrooster of leslocatie te wijzigen bij onvoldoende animo of andere reden.
 • Aanmelden voor een proefles van een groepsles kan alleen vooraf via mail of app.


Aanvullende bepalingen online diensten

 • Als de gebruiker digitale producten van Relevium heeft aangeschaft, krijgt de gebruiker toegang tot het bekijken van de yoga video’s, teksten en beluisteren van geluidsfragmenten op de website, tot de toegang tot dit product ten einde loopt. Deze beschikbare video’s, teksten, geluidsfragmenten en andere inhoud van de producten en alle auteursrechten blijven eigendom van Relevium. 
 • Het is niet toegestaan om deze video’s, teksten, geluidsfragmenten en andere intellectuele eigendommen als onderdeel van de producten te downloaden, als hiervoor geen toestemming gegeven is. Daarbij is niet toegestaan om zowel de video’s, teksten, geluidsfragmenten en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken. 
 • De video’s, teksten, geluidsfragmenten en andere intellectuele eigendommen mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Relevium hier vooraf toestemming voor gegeven heeft. 
 • Als de gebruiker een digitaal product afneemt van Relevium en hiervoor een gebruikersaccount aanmaakt, is dit gebruikersaccount strikt persoonlijk en dient alleen de gebruiker op wiens naam de toegang staat gebruik te maken van dit account. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan. 
 • Als de gebruiker zich niet aan hier vernoemde voorwaarden houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het toegangsgeld. 
 • Wanneer een online les of activiteit niet voldoende te volgen valt door matige internetverbinding of andere technische problemen van de gebruiker, kan Relevium niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden.
 • Relevium doet uitermate haar best om te zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Relevium kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.


Inschrijving, betalingsvoorwaarden en opzeggen/afmelden

 • Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van de desbetreffende dienst of activiteit van Relevium.
 • Door u in te schrijven voor een dienst of activiteit van Relevium, gaat de gebruiker akkoord met de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn. 
 • Voor minderjarige deelnemers dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door een ouder of voogd.  
 • Leden kunnen zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief. 
 • Indien Relevium een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde. 
 • De tarieven per activiteit van Relevium zijn te vinden op www.relevium.nl of zijn gezamenlijk overeengekomen. 
 • Reeds betaalde toegangsgelden worden niet gerestitueerd. 
 • Op door de gebruiker afgesloten toegang tot een digitaal product van Relevium is een herroepingsrecht of bedenktijd van 14 dagen van toepassing. Dit herroepingsrecht geldt alleen voor de eerste termijn en is niet van toepassing op daaropvolgende periodes. Herroepen dient te gebeuren schriftelijk of mondeling, bij voorkeur via e-mail.


Aanvullende bepalingen aankoop fysieke artikelen

 • Bestellen vindt plaats via de shop op de website van Relevium.
 • Handgemaakte producten kunnen afwijken van de getoonde afbeeldingen. 
 • Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief BTW.
 • Betalingen verlopen via iDeal.
 • Door het plaatsen van een bestelling en het voldoen van de betaling voor de gewenste artikelen, gaat de gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Relevium. Relevium is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.
 • Alle aanbiedingen van Relevium zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Relevium behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is;
 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s (€), inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de website gecommuniceerd.
 • Betaalt gebruiker niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft gebruiker in gebreke, dan is Relevium gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat gebruiker aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Blijft gebruiker in gebreke, dan zal Relevium tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de gebruiker. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • In geval van faillissement, beslag of surseance van betaling van de gebruiker zijn de vorderingen van Relevium op de gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert gebruiker zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Relevium, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Relevium te betalen.  
 • Alle artikelen uit de online shop zijn in principe uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, Relevium zal de gebruiker in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 • Na betaling doet Relevium haar uiterste best de bestelling z.s.m. te verzenden. De gemiddelde levertijd bedraagt tussen 1-4 werkdagen.
 • De levertermijnen zoals genoemd hierboven, in de aanbiedingen of op de website van Relevium zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 • Tarieven voor verzendkosten zijn te allen tijden te vinden op de website.
 • Een artikel retour sturen dient eerst aangegeven te worden via mail aan Relevium via info@relevium.nl. In de mail dient het ordernummer, naam van het desbetreffende artikel, de reden van retour en contactgegevens van de klant te zijn toegevoegd. Relevium bevestigt het ontvangen van de mail en stuurt verdere instructies toe aan de gebruiker voor retourzending.
 • Een artikel retour sturen dient te gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling bij de gebruiker. Binnen deze periode moet het (de) betreffende artikel(en) bij Relevium binnen zijn gekomen.
 • Retouren die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.
 • Het artikel/de artikelen moet(en) in originele staat verkeren. De artikelen mogen niet zijn gedragen/gebruikt/beschadigd/bevlekt.
 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor retourzending. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de verzendmethode die je kiest.
 • Relevium dient kenbaar te maken aan de gebruiker wanneer het artikel retour is ontvangen.
 • Relevium dient het aankoopbedrag van de retour binnen 14 werkdagen terug te storten op de rekening van gebruiker na retourontvangst, mits deze voldoet aan de voorwaarden.
 • Bij klachten of problemen omtrent levering en kwaliteit kan gebruiker een mail sturen naar info@relevium.nl Er zal een oplossing naar redelijkheid worden aangeboden passend binnen de Nederlandse rechtsregels.


Vragen, klachten of opmerkingen
Mochten er na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen zijn over deze voorwaarden, dan verzoek ik u vriendelijk schriftelijk of per e-mail contact met mij op te nemen.

Burgemeester Timmermanslaan 30
3481 BT Harmelen
E: info@relevium.nl
W: www.relevium.nl